Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Indywidualna działalność gospodarcza - regulowana ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z 2.07.2004 r. oraz ustawą z 19.11.1999 r. (prawo działalności gospodarczej). Indywidualna d. g. może być prowadzona przez osoby fizyczne pod warunkiem ukończenia 18 lat i posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Uruchamianie działalności zaczyna się od wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (urząd miasta lub gminy) i uzyskania numeru REGON w Urzędzie Statystycznym. Podjęcie działalności zgłasza się także do ZUS i do właściwego Urzędu Skarbowego celem nadania numeru NIP oraz wyboru formy opodatkowania.

Zaletami indywidualnej d. g. są: stosukowo proste rozliczanie księgowe (np. na zasadzie ryczałtu) oraz brak wymagań kapitałowych. Wadą zaś jest całkowita odpowiedzialność (majątkiem firmy i własnym) właściciela firmy za jej zobowiązania.